Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Deli IT Automatisering te Ochten en haar wederpartijen (“opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Deli IT Automatisering alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Offerte en aanvaarding

 1. Deli IT Automatisering stelt een offerte op waarin Deli IT Automatisering aangeeft welke werkzaamheden (“de diensten”) Deli IT Automatisering aanbiedt te verrichten, wat bij de diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de diensten is bindend.
 2. In het algemeen omvatten de diensten onderhoud aan de hardware en software van opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van opdrachtgever, levering van hardware, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van opdrachtgever, remote monitoring, online back-up, mail protection en data recovery en al hetgeen daarmee samenhangt.
  Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Deli IT Automatisering kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Deli IT Automatisering daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door opdrachtgever wordt ontvangen door Deli IT Automatisering. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
 5. Indien opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Deli IT Automatisering werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever Deli IT Automatisering verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 6. Het wijzigen van de diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de diensten zo spoedig mogelijk door Deli IT Automatisering uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de diensten mogelijk te maken.
  In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Deli IT Automatisering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan Deli IT Automatisering worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Deli IT Automatisering toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) dieDeli IT Automatisering redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren.
 4. Deli IT Automatisering garandeert dat de diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft Deli IT Automatisering het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deli IT Automatisering  is en blijft naar opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 5. Deli IT Automatisering is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Tenzij anders overeengekomen is Deli IT Automatisering geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij diensten, ook niet indien Deli IT Automatisering deze diensten afneemt ten behoeve van opdrachtgever. Bij als dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Deli IT Automatisering de contractuele wederpartij van opdrachtgever is of de leverancier. Deli IT Automatisering zal hierover adequaat informeren.
 7. Deli IT Automatisering heeft het recht de diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Deli IT Automatisering niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 8. Deli IT Automatisering zal zich inspannen bij een verzoek van opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Verkoop van apparatuur

 1. Indien Deli IT Automatisering in het kader van de diensten hardware levert aan opdrachtgever, hanteert Deli IT Automatisering de garantiebepalingen voor zover door de fabrikant of importeur gedaan. Opdrachtgever dient eventuele garantieclaims via ons in te roepen.
  Deli IT Automatisering zal op verzoek bemiddelen bij deze aanspraken, maar is niet aansprakelijk indien de fabrikant of importeur weigert tot herstel of vervanging over te gaan dan wel daar kosten voor rekent. 

Bepalingen over onderhoud

 1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.
 2. Deli IT Automatisering zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen.
  Deli IT Automatisering is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van opdrachtgever.
 3. Als onderdeel van het onderhoud zal Deli IT Automatisering zich inspannen om fouten in de werken en bijbehorende software te herstellen.
  Deli IT Automatisering is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Deli IT Automatisering hier vooraf overleg over voeren met opdrachtgever.
 4. Deli IT Automatisering zal zich inspannen om door opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de software.
  Deli IT Automatisering  is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 5. Indien naar het oordeel van dienstverlener een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Deli IT Automatisering dit schriftelijk melden aan opdrachtgever.
  Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Deli IT Automatisering deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Deli IT Automatisering.
 6. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Deli IT Automatisering geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Deli IT Automatisering heeft gemeld en Deli IT Automatisering deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Deli IT Automatisering kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Bepalingen over remote support

 1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 2. Deli IT Automatisering zal op verzoek van opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd.
  Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Deli IT Automatisering in overleg treden met opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

Installatie en configuratie

 1. Deli IT Automatisering zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.
 2. De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Deli IT Automatisering zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Deli IT Automatisering voldoet, is Deli IT Automatisering gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van Deli IT Automatisering medewerkers en hulppersonen van Deli IT Automatisering alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met opdrachtgever.
 4. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Deli IT Automatisering voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Deli IT Automatisering. 

Ontwikkeling van werken

 1. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “werken”), heeft
  Deli IT Automatisering, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van werken.
 2. Het is Deli IT Automatisering toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Deli IT Automatisering open source software mag leveren aan opdrachtgever en open source software mag verwerken in werken die Deli IT Automatisering maakt of aanpast in het kader van een dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Deli IT Automatisering de opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij opdrachtgever.

Oplevering en aanvaarding

 1. Deli IT Automatisering zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal
  Deli IT Automatisering zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Deli IT Automatisering doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende dienst. In dat geval zal opdrachtgever de daadwerkelijk door Deli IT Automatisering gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 5. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Deli IT Automatisering het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook. 

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde diensten of werken berusten uitsluitend bij Deli IT Automatisering of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de werken of andere resultaten van diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.
 3. Deli IT Automatisering zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde werken aan opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Prijzen en betaling

 1. Voor alle werkzaamheden zal Deli IT Automatisering periodiek factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren. Voor werkzaamheden buiten kantoortijden kan Deli IT Automatisering een toeslag bedingen van maximaal 200% van het normale tarief.
 2. Deli IT Automatisering zal voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur, zowel elektronisch als per post sturen aan opdrachtgever.
 3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Deli IT Automatisering te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Deli IT Automatisering de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Deli IT Automatisering blijkt dat de betwisting onterecht was, dient opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Deli IT Automatisering in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Deli IT Automatisering zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deli IT Automatisering mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid

 1. Deli IT Automatisering is slechts aansprakelijk tegenover opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Deli IT Automatisering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Deli IT Automatisering is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Deli IT Automatisering.
 4. De aansprakelijkheid van Deli IT Automatisering wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Deli IT Automatisering direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Deli IT Automatisering ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Deli IT Automatisering  in staat is adequaat te reageren.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Deli IT Automatisering door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Deli IT Automatisering kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de diensten.
 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is
  Deli IT Automatisering gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Deli IT Automatisering zal in dat geval opdrachtgever een kopie van deze gegevens verschaffen.
 4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Deli IT Automatisering echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Deli IT Automatisering overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Deli IT Automatisering zal van deze beslissing mededeling doen aan opdrachtgever. Indien Deli IT Automatisering bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. Deli IT Automatisering mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan opdrachtgever geen bezwaar maken.
 5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.
  Deli IT Automatisering mag daarbij prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.

Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Deli IT Automatisering gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Deli IT Automatisering ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
  In afwijking hiervan is Deli IT Automatisering steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.